Sjöfarten ökar

630 miljoner ton gods rör sig årligen genom Sverige och godsarbetet ökar kraftigt.
I prognoserna fram till 2030 förväntas godstransporterna öka med 50 %.
I vissa varugrupper kommer flödena fördubblas.

Nära hamnar

Godstrafiken genom Kielkanalen förväntas tillta. Det gäller även sjöfarten från ostkusthamnarna till Baltikum och Ryssland.

Katrineholm har ett mycket strategiskt läge med järnvägs- och vägförbindelse till västra och södra Sveriges hamnar. Inom vårt närområde finns också Mälarens större hamnar.

Katrineholms logistikcentrum har ett befintligt samarbete med och fungerar som ”dry port” till Göteborgs Hamn.

Källa: Trafikverket

630
miljoner ton

Antal ton gods årligen i Sverige. I prognoserna fram till 2030 förväntas godstransporter öka med 50 %.

Källa: Trafikverket